Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Văn  phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp 2013, (Công văn số 1912/VP-NC, ngày 16/5/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013. Việc sơ kết cần tiến hành một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

 

UBND các huyện, thành phố tham mưu giúp Hội đồng nhân dân cùng cấp tổ chức sơ kết, xây dựng Báo cáo trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo Hội đồng nhân cùng cấp kết quả sơ kết tại kỳ họp gần nhất./.

 

Khánh Ly