Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, (Công văn số 2003/VP-NC, ngày 21/5/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 1700/BTP-PBGDPL ngày 14/5/2019 của Bộ Tư pháp và Công văn số 386/UBND-NC ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định 14/2019/QĐ-TTg. Lập danh sách các xã đặc biệt khó khăn sẽ duy trì tủ sách pháp luật. Tổ chức rà soát, phân loại các loại sách, tài liệu pháp luật do các cơ quan chủ trì biên soạn sách, tài liệu pháp luật có bản quyền, còn giá trị sử dụng để tiếp tục đưa vào quản lý, sử dụng song song với Tủ sách pháp luật điện tử, lập danh mục dự kiến sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia trong năm 2019, dự kiến số lượng sách, tài liệu sẽ cập nhật hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2021./.    

 

Khánh Ly