Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 13/5- 19/5/2019)

Triển khai gửi, nhận văn bản ký số trên Trục văn bản nội tỉnh và liên thông quốc gia. Phê duyệt Đề án thí điểm triển khai giáo dục STEM tại một số trường phổ thông.

 

Triển khai gửi, nhận văn bản ký số trên Trục văn bản nội tỉnh và liên thông quốc gia

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 437/UBND-KGVX ngày 16/5/2019 chỉ đạo nội dung trên. Yêu cầu thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản nội tỉnh (trừ văn bản mật) giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và văn bản gửi đi các Bộ, ban, ngành Trung ương gửi trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Thí điểm không gửi văn bản giấy đối với các văn bản điện tử đã ký số, thời gian từ ngày 16/5/2019 đến hết ngày 15/6/2019. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo thực hiện các giải pháp kỹ thuật bảo đảm gửi, nhận văn bản điện tử ký số giữa các cơ quan, đơn vị với các Bộ, ngành Trung ương trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

 

Phê duyệt Đề án thí điểm triển khai giáo dục STEM tại một số trường phổ thông

 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án trên tại Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 17/5/2019. Một số mục tiêu cụ thể: Thí điểm tại 05 trường tiểu học, 05 trường THCS, 05 trường THPT; khuyến khích các huyện, thành phố mở rộng quy mô thí điểm đối với cấp tiểu học và THCS tại các trường có đủ điều kiện bằng nguồn lực tự huy động. Xây dựng hệ thống 43 bài giảng mẫu theo mô hình giáo dục STEM, phù hợp với năng lực của giáo viên, học sinh, điều kiện các nhà trường. Phấn đấu 80% giáo viên dạy môn học STEM có khả năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, định hướng phân luồng cho học sinh, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ trong dạy học và quản lý học sinh.

 

Tăng cường các biện pháp ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 425/UBND-KGVX ngày 14/5/2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật  cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn người sử dụng lao động có phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức diễn tập theo quy định của pháp luật; hướng dẫn công tác quản lý vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 - 2025

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 10/5/2019. Mục tiêu triển khai dạy học môn tiếng Anh chương trình 10 năm ở 100% số trường tiểu học, 65% số trường trung học cơ sở, 50% số trường trung học phổ thông. Phấn đấu đến hết năm 2020 có 60% số giáo viên dạy tiếng Anh cấp tiểu học, 70% giáo viên dạy tiếng Anh cấp trung học cơ sở đạt năng lực bậc 4; 45% giáo viên dạy tiếng Anh cấp trung học phổ thông, trường cao đẳng đạt bậc 5 về ngoại ngữ. Đồng thời đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học ngoại ngữ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, điều kiện bổ trợ dạy và học ngoại ngữ, công tác truyền thông, hợp tác quốc tế, xây dựng môi trường dạy và học ngoại ngữ; đẩy mạnh xã hội hóa, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án ngoại ngữ.

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

 

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 426/UBND-KGVX ngày 15/5/2019. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; quy hoạch và dành quỹ đất cho các công trình văn hóa, thể thao cơ sở ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của Nhân dân; tăng cường công tác xã hội hóa các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trong các thiết chế văn hóa, thể thao đã được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật; nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các thiết chế văn hóa cơ sở, khắc phục hiện tượng thiết chế văn hóa đã đầu tư cơ sở vật chất nhưng bị bỏ hoang, không tổ chức được các hoạt động thường xuyên và hiệu quả.

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2019

 

Ngày 17/5/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2019, thảo luận, thống nhất 03 nội dung: Dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về việc san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 - 2020.