Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 (địa chỉ Internet thế hệ 6) trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước (Công văn số 1993/VP-KGVX, ngày 21/5/2019).

 

Résultat de recherche d'images pour "ứng dụng IPv6"

Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai những nội dung theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1541/BTTTT-THH, ngày 17/5/2019. Theo đó, xây dựng đề án chuyển đổi IPv6 trong hạ tầng mạng lưới, dịch vụ phù hợp với Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 và kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của địa phương, trong đó lưu ý bổ sung hạng mục về IPv6 trong các đề án ứng dụng CNTT của địa phương; khi đầu tư, mua sắm các thiết bị mới có kết nối Internet phải bảo đảm các thiết bị này có hỗ trợ công nghệ IPv6; đưa yêu cầu hỗ trợ IPv6 trong các hợp đồng thuê ngoài dịch vụ ứng dụng CNTT (dịch vụ kết nối Internet, lưu trữ Website, email…). Đồng thời ưu tiên thực hiện kích hoạt việc hỗ trợ IPv6 trên Website chính và cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, triển khai chuyển đổi mạng lưới và dịch vụ sang hỗ trợ IPv4/IPv6.

 

Thùy Linh