Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng

Công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch cần thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Đó là nội dung tại Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt (Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 22/5/2019).

 

Chấn chỉnh công tác quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch

Theo đó, trọng tâm là ưu tiên dành các nguồn vốn ngân sách nhà nước cho công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng tại các đô thị; nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý quy hoạch ở các cấp, cán bộ, công chức làm công tác quy hoạch; tổ chức quản lý thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt; tăng cường kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và công trình xây dựng theo quy hoạch; xử lý kiên quyết và dứt điểm các trường hợp điều chỉnh quy hoạch không đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, xây dựng không đúng quy hoạch, không phép…; chủ đầu tư các dự án đầu tư phát triển đô thị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo việc đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị.

 

Các dự án ưu tiên như: hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Lạng Sơn, lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn mới Cao Lộc; hoàn thành lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông trường Thái Bình, thị trấn Hữu Lũng; đầu tư, nâng cấp các thị trấn Thất Khê, Lộc Bình, Hữu Lũng, đầu tư xây dựng, phát triển một số thị tứ; chương trình đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng xã hội…/.

 

Phương Linh