Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị về phát triển bền vững (Chỉ thị số 13/CT-TTG, ngày 20/5/2019).

 

Résultat de recherche d'images pour "thành phố lạng sơn phát triển báo lạng sơn"

Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gấp rút hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch/Chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 trong năm 2019; bố trí đầu mối và cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về phát triển bền vững; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tổ chức các diễn đàn, đối thoại về phát triển bền vững; nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

 

Cùng với đó, lồng ghép hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững vào xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các cấp,ngành, địa phương, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội…; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

Thùy Linh