Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền 2019

BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ban hành Kế hoạch số 16-KH/BCĐ, ngày 14/5/2019 kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền 2019.

 

Résultat de recherche d'images pour "thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở báo lạng sơn"

Cán bộ xã hướng dẫn người dân thực hiện TTHC (baolangson.vn)

Mục đích nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc triển khai thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019; từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn, cơ quan, đơn vị.

 

Các nội dung kiểm tra: công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, “Năm dân vận chính quyền”; kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở đối với các xã, phường, thị trấn, các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp; kết quả công tác dân vận chính quyền.

 

Thời gian kiểm tra trong tháng 9/2019.

 

Thùy Linh