Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn  mới” giai đoạn 2011 - 2020

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn  mới” giai đoạn 2011 - 2020, (Công văn số 1853/VP-KGVX, ngày 14/5/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, hướng dẫn cấp cơ sở triển khai thực hiện việc tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn  mới” giai đoạn 2011 - 2020 theo đúng Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 24/4/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

 

Theo đó, đánh giá tổng kết quá trình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đồng thời, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua đó, rút ra những bài học, xác định các mục tiêu, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong các năm tiếp theo. Tiến hành tổng kết phong trào thi đua gắn với tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tôn vinh khen thưởng.

 

Khánh Ly