Skip to main content

Xem xét triển khai hệ thống quản lý thông tin về dự án đầu tư

Ảnh minh họa

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét triển khai hệ thống quản lý thông tin về dự án đầu tư, (Công văn số 1874/VP-KTN, ngày 14/5/2019).

 

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý không xây dựng phần mềm riêng về Hệ thống thông tin về dự án đầu tư công của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chủ động tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các chủ đầu tư, đơn vị liên quan đăng ký tài khoản sử dụng, cập nhật báo cáo trên Hệ thống thông tin quản lý đầu tư công theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đề xuất cụ thể với UBND tỉnh về việc triển khai dự án Hệ thống quản lý thông tin dự án ngoài ngân sách trên địa bàn./.

 

Khánh Ly