Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt thủ tục hành chính cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền của Ban Dân tộc tỉnh

Ảnh minh họa

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh (Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 14/5/2019).

 

02 thủ tục trong danh mục được cắt giảm thời hạn giải quyết gồm: thủ tục Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và thủ tục Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 02 thủ tục đều cắt giảm 05 ngày giải quyết, từ 15 ngày xuống 10 ngày thực hiện giải quyết thủ tục.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 14/5/2019./.

 

Phương Linh