Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở (Công văn số 426 /UBND-KGVX, ngày 15/5/2019).

 

Biểu diễn văn nghệ tại Nhà văn hóa

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; quy hoạch và dành quỹ đất cho các công trình văn hóa, thể thao cơ sở ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho sinh hoạt của Nhân dân; tăng cường công tác xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí trong các thiết chế văn hóa, thể thao đã được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các thiết chế văn hóa cơ sở, khắc phục hiện tượng thiết chế văn hóa cơ sở đã đầu tư cơ sở vật chất nhưng bị bỏ hoang, không tổ chức được các hoạt động thường xuyên và hiệu quả; xây dựng và nhân rộng mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút được đông đảo người dân tham gia, đặc biệt ở cấp xã và thôn trên địa bàn./.

 

Bích Diệp