Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường các biện pháp ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh (Công văn số 425/UBND-KGVX, ngày 14/5/2019).

 

Ảnh minh họa

Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn; tăng cường hướng dẫn người sử dụng lao động có phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức diễn tập theo quy định của pháp luật. Sở Y tế tăng cường hướng dẫn công tác quản lý vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh việc hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu tại chỗ, phòng ngừa tác hại nghề nghiệp cho người lao động trong các doanh nghiệp có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…. Các sở, ngành khác, các cơ quan có liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động của đơn vị; đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự cố, tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh./.

 

Bích Diệp