Skip to main content

Chỉ đạo quản lý, chăm sóc mộ liệt sĩ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải chỉ đạo quản lý, chăm sóc mộ liệt sĩ (Công văn số 1858 /VP-KGVX, ngày 14/5/2019).

 

http://doantnls.vn/userfiles/image/1_Doan%2012_2017/1a(17).jpg

Ảnh minh họa (http://doantnls.vn/)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1747/LĐTBXH-NCC ngày 08/5/2019. Theo đó,  báo cáo thực trạng mộ liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ, lập kế hoạch xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ cấp xã, chú ý xây dựng, tôn tạo, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ ở những nơi chưa có công trình ghi công liệt sĩ, xã anh hùng, xã biên giới; mộ liệt sĩ phải được thường xuyên chăm sóc, sửa chữa, tu bổ và phối hợp với Bưu điện cùng cấp để cập nhật hình ảnh mới nhất; nghĩ trang liệt sĩ là nơi chỉ an táng hài cốt liệt sĩ, những hài cốt không phải là liệt sĩ theo quy định không được đưa vào an táng trong nghĩa trang liệt sĩ.

 

Thùy Linh