Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (Kế hoạch số 90/KH-UBND, ngày 13/5/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, trước hết là người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông có tinh thần trách nhiệm, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phấn đấu hàng năm kéo giảm tai nạn giao thông từ 5% đến 10% trên cả 03 tiêu chí là số vụ, số người chết, số người bị thương và giảm ùn tắc giao thông.

 

Kế hoạch thực hiện tập trung thực hiện một số giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông tới mọi thành phần xã hội; Tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn…

 

Bích Diệp