Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 22/4- 28/4/2019)

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh. Tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và thực hiện các khoản thu lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 - 2020.

 

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện nghi thức Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Thông báo số 254/TB-UBND ngày 29/4/2019. Trong 02 ngày Lễ Quốc tang, ngày 03 và 04/5/2019, các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ; dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trong 02 ngày Quốc tang.

 

Tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi

 

Nội dung trên được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 381/UBND-KTN ngày 26/4/2019. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Duy trì các chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, tổ chức trực 24/24 giờ; tuyên truyền cho người dân không buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm dịch. Tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm ổ dịch tại cơ sở, không để dịch lây lan ra diện rộng; chủ động tổ chức điều tra ổ dịch nhằm xác định nguyên nhân lây lan dịch bệnh để có các giải pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và thực hiện các khoản thu lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019 - 2020

Nội dung trên được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 348/UBND-KGVX ngày 23/4/2019. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học cho năm học mới 2019 - 2020; bố trí nguồn lực bảo đảm chi thường xuyên cho các cơ sở giáo dục đúng quy định; nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định; việc vận động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng thực hiện theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

 

Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2019

 

Nội dung trên được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 23/4/2019. Phạm vi khảo sát: Khoảng 1.100 - 1.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và lựa chọn thêm các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2019. Đối tượng gồm 23 sở, ban, ngành và 11 UBND huyện, thành phố. Nội dung khảo sát, điều tra lấy ý kiến và phương án tính điểm xếp hạng: 8 chỉ số thành phần, sử dụng câu hỏi mở để tiếp thu ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, phương án tính điểm xếp hạng 2019 cơ bản tương tự cách tiếp cận của 2018, cân nhắc đưa thêm tiêu chí dữ liệu cứng của các huyện, thành phố vào tính điểm xếp hạng nhằm cân đối quy mô và tính phức tạp của công tác điều hành kinh tế của các huyện, thành phố.

 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1514/VP-KGVX ngày 19/4/2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp rà soát, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có, thay thế trang thiết bị cũ, lạc hậu; huy động nguồn lực hợp pháp để xây dựng và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở.

 

Kế hoạch phối hợp đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019

 

UBND tỉnh ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 25/4/2019. Việc thực hiện kế hoạch phải đúng nội dung, tiến độ, đạt kết quả, mục tiêu đề ra; sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan phải chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả; quá trình triển khai phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo kết quả hoạt động chính xác, khách quan, có chất lượng và được thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ sử dụng với mọi đối tượng. Nội dung phối hợp gồm: Chọn Mẫu điều tra xã hội học, phát và thu phiếu điều tra xã hội học, giám sát, phúc tra việc phát, thu phiếu điều tra xã hội học; các nội dung dự kiến thực hiện từ tháng 6 - 9/2019.

 

Thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 342/UBND-KTN ngày 23/4/2019. UBND các huyện, thành phố khẩn trương phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Ưu tiên các dự án phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm địa phương lựa chọn tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm; dự án có phương án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị và UBND cùng cấp bố trí nguồn vốn tín dụng chính sách, ưu tiên cho hộ tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế được vay vốn để lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất mang lại hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông, lâm nghiệp.