Skip to main content

Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” (Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019).

 

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Đề án, đến năm 2023, 100% người có uy tín, 90% đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 80% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và thị trường; 90% đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin, kiến thức về y tế, pháp luật về bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, nắm bắt thông tin về an ninh, trật tự. Phấn đấu đến năm 2025, 100% đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; hoàn thiện bộ dữ liệu về dân tộc thiểu số, thư viện điện tử về công tác dân tộc.

 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả; tổ chức lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan, chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án./.

 

Phương Linh