Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

UBND tỉnh vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số: 684  /QĐ-UBND, ngày 12/4/2019.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng Ban thường trực. Đồng chí Lý Việt Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng Ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai. Đồng chí Lê Xuân Thuân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Trưởng Ban phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn. Các ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ban, ngành lien quan.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn./.

 

Hằng Chi