Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 08/4- 14/4/2019)

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019

 

Nội dung trên được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 296/UBND-KTN ngày 10/4/2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi năm 2018; xây dựng, tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa lũ; thực hiện phương án điều tiết nước phù hợp. Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn hiện trạng các công trình thủy lợi, thống kê các công trình hư hỏng, xuống cấp; rà soát, bổ sung phương án bảo vệ công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn hồ chứa trước mùa mưa, lũ theo quy định.

 

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 294/UBND-KTN ngày 10/4/2019. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Quy định về quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh, Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi một số điều của Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND, không tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động cộng đồng không phục vụ mục đích giao thông, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

 

Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan và tổ chức, cá nhân

 

Quy chế trên được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 10/4/2019. Quy chế quy định việc phối hợp trong hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trung tâm là nơi đầu mối tập trung để phối hợp với các cơ quan bố trí công chức, viên chức đến thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; không thay mặt các cơ quan, đơn vị để giải quyết trực tiếp TTHC tại Trung tâm. Các cơ quan không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết đối với các TTHC đã được đưa vào thực hiện tại Trung tâm.

 

Thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Đề án trên tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 10/4/2019. Mục tiêu xây dựng 975 phòng học, bảo đảm 01 lớp/phòng học, 224 nhà bếp và 148 nhà kho bậc mầm non, 240 thư viện, 282 phòng giáo dục thể chất, 288 phòng giáo dục nghệ thuật, 137 phòng tin học, 127 phòng ngoại ngữ, 112 phòng thiết bị giáo dục, 396 phòng học bộ môn... Đồng thời, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tổng kinh phí 2.458 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020.

 

Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan

 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án trên tại Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 10/4/2019. Mục tiêu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 5%/năm trở lên giai đoạn 2016 - 2020, đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 17%; hộ cận nghèo mỗi năm giảm 3% trở lên từ 29,84% xuống dưới 20% vào năm 2020; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo, phát sinh nghèo; phấn đấu có khoảng từ 20% số xã, thôn đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng khó khăn theo tiêu chí quy định; tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 51%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 94%; tỷ lệ cứng hóa đường trục thôn, bản đạt trên 70%; 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng; giai đoạn 2018 - 2020 có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Sáp nhập thôn của một số huyện

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 303/UBND-NC ngày 11/4/2019. UBND tỉnh đồng ý với phương án nhập 31 thôn thành 15 thôn theo đề nghị của UBND huyện Văn Lãng, nhập 19 thôn thành 09 thôn của UBND huyện Chi Lăng, nhập 54 thôn thành 26 thôn của UBND huyện Cao Lộc. Yêu cầu các huyện nêu trên chỉ đạo xây dựng Đề án, đảm bảo đúng lộ trình Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh các nội dung trong chủ trương chung về sáp nhập thôn, khối phố, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2019.

 

Khẩn trương thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1337/VP-KGVX ngày 09/4/2019. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo VNPT, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến đến các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; kết nối, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.