Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quy chế phối hợp giữa Bộ Công thương và UBND tỉnh Lạng Sơn trong chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác quản lý thị trường tại địa phương

Bộ Công thương và UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quy chế phối hợp trong chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác quản lý thị trường tại địa phương (Quy chế số 422/QCPH-BCT-UBND, ngày 04/3/2019).

 

Hình ảnh HN tổng kết của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn

Theo đó, phạm vi phối hợp gồm: Công tác tổ chức bộ máy quản lý thị trường địa phương, công tác cán bộ, xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý các vi phạm hành chính, công tác đảm bảo các điều kiện hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trên địa bàn, công tác thông tin, tuyên truyền, phố biến pháp luật, báo cáo và công tác thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 

Quan hệ phối hợp giữa Bộ Công thương và UBND tỉnh Lạng Sơn tuân thủ đúng quy định pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mỗi bên; việc phối hợp được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, tránh trùng lặp, chồng chéo./.

 

Bích Diệp