Skip to main content

Chỉ đạo về việc sáp nhập thôn của một số huyện trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sáp nhập thôn của một số huyện và chủ trương chung trong sáp nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh (Công văn số 303/UBND-NC ngày 11/4/2019).

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND tỉnh đồng ý với phương án về sáp nhập thôn của UBND các huyện: nhập 31 thôn thành 15 thôn theo đề nghị của UBND huyện Văn Lãng, nhập 19 thôn thành 09 thôn theo đề nghị của UBND huyện Chi Lăng, nhập 54 thôn thành 26 thôn theo đề nghị của UBND huyện Cao Lộc. Yêu cầu các huyện nêu trên chỉ đạo, giao UBND các xã xây dựng Đề án đảm bảo theo đúng lộ trình Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh các nội dung trong chủ trương chung về sáp nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, báo cáo UBND tỉnh xem xét trong tháng 4/2019./.

 

Phương Linh