Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch 44/KH-BCĐ ngày 11/4/2019).

 

Ảnh minh họa

Việc tổng kết nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và những tác động sau 10 năm thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, đề xuất chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 – 2025.

 

Mỗi huyện, thành phố chỉ đạo, lựa chọn từ 01-02 xã điển hình để tổ chức hội nghị tổng kết cấp xã, các xã còn lại không tổ chức hội nghị tổng kết. Cấp huyện chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết xong trước ngày 15/8/2019, cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết xong trước ngày 30/9/2019. Thống nhất số liệu, thông tin sử dụng xây dựng báo cáo lấy bắt đầu từ thời điểm 31/12/2010 đến 30/6/2019. Các huyện, thành phố, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp giai đoạn 2016-2020 xem xét biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.

 

Phương Linh