Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan (Quyết định số 660 /QĐ-UBND, ngày 10/4/2019).

 

Hình ảnh  mô hình trồng măng tây tại xã Việt Yên, huyện Văn Quan

Một số mục tiêu cụ thể: Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 5%/năm trở lên theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 17%; hộ cận nghèo mỗi năm giảm 3% trở lên từ 29,84% xuống dưới 20% vào năm 2020; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo, phát sinh nghèo; phấn đấu có khoảng từ 20% số xã, thôn đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng khó khăn theo tiêu chí Trung ương quy định (tương đương giảm từ 04 xã và 02 thôn); tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 51%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 94%; tỷ lệ cứng hóa đường trục thôn, bản đạt trên 70%; 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; giai đoạn 2018 - 2020 có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

 

Bích Diệp