Skip to main content

Phê duyệt khối lượng, kinh phí và giao quản lý bảo dưỡng cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt khối lượng, kinh phí và giao cho UBND các huyện quản lý, bảo trì và vận hành khai thác cầu treo dân sinh trên địa bàn quản lý từ ngày 01/5/2019 (Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 10/4/2019).

 

Ảnh minh họa (Nguồn:baolangson.vn)

Cụ thể, UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định, Đình Lập, Hữu Lũng được giao quản lý, bảo trì và vận hành khai thác 10 cầu treo dân sinh, tổng chiều dài các cầu là 830m. Trong đó, huyện Hữu Lũng có 02 cầu, huyện Tràng Định: 02 cầu, huyện Văn Quan: 02 cầu, huyện Đình Lập: 01 cầu, huyện Bình Gia: 03 cầu.

 

Mức chi công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu treo là 01 triệu đồng cho 01m dài cầu/01 năm. Tổng kinh phí cho 10 cầu là 830 triệu đồng.

 

UBND các huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý bảo trì và vận hành khai thác cầu treo dân sinh được giao theo quy định hiện hành. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hàng năm xem xét cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng hệ thống cầu treo dân sinh nêu trên. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng./.

 

Phương Linh