Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 25/3- 31/3/2019)

Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2019. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em. Phê duyệt Đề án Phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2019

 

Đó là chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tại Công văn số 39/CV-BCĐ ngày 29/3/2019. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể phấn đấu hết năm 2019 cơ bản hoàn thành mục tiêu 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020). Khẩn trương hoàn thành phương án phân bổ vốn, lồng ghép với các nguồn vốn khác để thực hiện Chương trình; riêng đối với nguồn vốn sự nghiệp phân bổ cho các xã thực hiện, tránh tình trạng dàn trải, cào bằng hoặc chọn việc dễ để hỗ trợ, tập trung xây dựng các mô hình sản xuất điểm, nâng cao chất lượng hình thức tổ chức sản xuất, phát triển các chuỗi liên kết để nâng cao giá trị sản phẩm.

 

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020

 

Nội dung trên được Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ban hành tại Công văn số 35/BCĐ-NTM ngày 26/3/2019. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018, ưu tiên bố trí nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nhất là các xã có khả năng phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020; lựa chọn từ 1 - 2 thôn tiêu biểu ở những xã đã đạt chuẩn để xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu. Đối với 02 xã tỉnh lựa chọn điểm (xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng) cần rà soát kỹ từng chỉ tiêu, tiêu chí, tập trung huy động nguồn lực để hỗ trợ 02 xã phấn đấu hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ngay trong năm 2019.

 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 249/UBND-KGVX ngày 28/3/2019. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão; chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho người dân và trẻ em; tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa.

 

Phê duyệt Đề án Phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án trên tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 29/3/2019. Mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030, tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu của Lạng Sơn nhanh hơn tốc độ tăng trưởng GRDP, trở thành dịch vụ trọng tâm của tỉnh. Phấn đấu tỉnh trở thành điểm trung chuyển hàng hóa hiện đại, chuyên nghiệp của vùng, của cả nước và là đầu mối xuất khẩu hàng hoá vào thị trường Trung Quốc cho các quốc gia ASEAN và ngược lại. Một số nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu đáp ứng tốt nhu cầu thị trường; hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng cửa khẩu, hạ tầng logistics phục vụ XNK; hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác quản lý xuất nhập khẩu; tăng cường hợp tác, đẩy mạnh quan hệ đối tác hữu nghị với Trung Quốc.

 

Triển khai công tác đảm bảo Tổng điều tra dân số và nhà ở

 

Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1170/VP-TH ngày 29/3/2019. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tại Công văn số 29/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 26/3/2019. Thực hiện công tác điều tra thu thập thông tin đảm bảo tiến độ, hoàn thành chậm nhất vào ngày 25/4/2019; các điều tra viên (ĐTV) thống kê đến hộ để phỏng vấn theo đúng quy định. Đối với địa bàn đăng ký điều tra bằng phiếu điện tử, ĐTV phải sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để thu thập thông tin, tuyệt đối không in phiếu điều tra giấy cho ĐTV hoặc phát cho các hộ tự kê khai vào phiếu điện tử. Ban Chỉ đạo các cấp hoàn thành việc chuẩn bị Tổng điều tra trước 0 giờ ngày 01/4/2019.