Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của UBND tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (HNTHTT) của UBND tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 528/QĐ-UBND, ngày 18/3/2019).

 

Hình ảnh một cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với các huyện, thành phố

Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của UBND tỉnh Lạng Sơn để tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi chuyên môn, chuyên đề nghiệp vụ,… giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh với các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã.

 

Quy mô tổ chức: Hệ thống HNTHTT của UBND tỉnh được sử dụng vào việc tổ chức họp trực tuyến của các cơ quan cấp tỉnh với các cơ quan cấp huyện, xã. Hệ thống HNTHTT của cơ quan cấp huyện (điểm cầu chủ tọa là phòng họp trực tuyến của cơ quan cấp huyện) được sử dụng vào việc tổ chức họp trực tuyến của các cơ quan cấp huyện với các cơ quan cấp tỉnh và các cơ quan cấp xã. Kết nối liên thông hệ thống HNTHTT được sử dụng vào việc tổ chức họp trực tuyến 02 cấp, 03 cấp và 4 cấp./.

 

Bích Diệp