Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg, ngày 13/3/2019 phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chương trình được triển khai và áp dụng trên phạm vi cả nước với những đối tượng gồm các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng tại Việt Nam. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2030, được chia mà 2 giai đoạn 2019 - 2025 và 2026 - 2030.

 

Theo đó, Chương trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu gồm: Rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quản, hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xây dựng trung tâm dữ liệu năng lượng Việt Nam, các cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quản thực hiện quy định của pháp luật, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường quan hệ, hợp tác quốc tế, tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và thành lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.

 

Khánh Ly