Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 13/3/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1675-QĐ/TU kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

Ban Chỉ đạo do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban, đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vị Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Ban Thường trực, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy vên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Phó Trưởng Ban.

 

Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Hội Nông dân và lãnh đạo các sở gồm: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 61 trên địa bàn tỉnh, kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 61, tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể triển khai thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ Nông dân giai đoạn 2012 – 2020./.

 

Khánh Ly