Skip to main content

Kế hoạch Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh năm 2019 vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra (Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 14/3/2019).

 

Ảnh minh họa

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tổ chức vào sáng ngày 01/4/2019 tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Chương trình mít tinh ra quân Tổng điều tra bắt đầu từ 7h30phút tại Trung tâm Hội chợ Thương mại tỉnh. Ngay sau Lễ mít tinh là các hoạt động truyền thông, tiếp đó, tổ chức thu thập thông tin tại hộ dân cư để rút kinh nghiệm trong ngày đầu ra quân và phục vụ cho công tác tuyên truyền tại địa phương./.

 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước ta. Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019.

 

Phương Linh