Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) các cấp tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2019, (Chỉ thị số 24-CT-TU, ngày 12/3/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson.vn

Chỉ thị nêu rõ, để lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội đại biểu các DTTS các cấp lần thứ III, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức Đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội… trong đồng bào DTTS, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Chỉ đạo chuẩn bị tốt Báo cáo chính trị của Đại hội, tôn vinh, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Thực hiện tốt việc giới thiệu, chọn cử đại biểu tham dự Đại hội cấp trên, các đại biểu được lựa chọn phải thực sự tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho các DTTS thuộc các thành phần.

 

Việc tổ chức Đại hội cần được tiến hành trang trong, quy mô phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Cấp huyện tiến hành Đại hội trong 01 ngày, xong trước ngày 30/6/2019, cấp tỉnh tổ chức Đại hội từ 1,5 – 02 ngày, xong trước ngày 30/11/2019./.

 

Khánh Ly