Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số: 56/KH-UBND, ngày 15/3/2019).

 

Ảnh minh họa

Việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phải kịp thời, đồng bộ, thống nhất, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ, đạt hiệu quả.

 

Nội dung trọng tâm của công tác triển khai thi hành gồm:  tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật; góp ý tham gia xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật; xây dựng danh mục bí mật nhà nước và thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước./.

 

Hằng Chi