Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo về các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh (Công văn số 214/UBND-KTTH, ngày 15/3/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn:Baolangson.vn

Yêu cầu các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tập trung phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tăng về số lượng, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển hợp tác xã trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; tăng cường tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức và tư duy về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; tập trung tuyên truyền đến các xã, thôn, thành viên hợp tác xã về bản chất, cơ chế hoạt động của hợp tác xã kiểu mới, lợi ích mang lại cho các thành viên, kịp thời biểu dương, khen thưởng; tiếp tục tổ chức đánh giá, phân loại hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, trung bình, yếu kém để có biện pháp hỗ trợ, tư vấn cụ thể; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả; tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với hợp tác xã.

 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh: Từng bước ổn định tổ chức, bộ máy, tổ chức đào tạo và đào tạo lại cán bộ của Liên minh hợp tác xã, tiếp tục quản lý có hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách hỗ trợ và kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, nâng cao chất lượng công tác thông tin báo cáo./.

 

Bích Diệp