Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nâng cao trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công khai và giao quyết định giải quyết khiếu nại

Ảnh minh họa. Nguồn: Baolangson.vn

UBND tỉnh chỉ đạo nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công khai và giao quyết định giải quyết khiếu nại (Công văn số 211/UBND-BTCD, ngày 14/3/2019).

 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo trình tự, thủ tục, thời gian và tổ chức công khai và giao quyết định giải quyết khiếu nại cho công dân theo quy định. Tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, không để tồn đọng, kéo dài, các vụ việc có đông người tham gia. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

 

Bích Diệp