Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

Giao diện Dịch vụ công trực tuyến KBNN (nguồn:  http://www.mof.gov.vn)

UBND tỉnh vừa chỉ đạo triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước (Công văn số 212/UBND-KSTT, ngày 14/3/2019).

 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo VNPT, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai Dịch vụ công trực tuyến đến các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, kết nối, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Kho bạc Nhà nước tỉnh xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quá trình triển khai, thực hiện./.

 

Bích Diệp