Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quản lý bảo trì và vận hành khai thác cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc quản lý, bảo trì, vận hành khai thác cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh, (Công văn số 893/VP-KTN, ngày 12/3/2019).

 

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao cho UBND các huyện trực tiếp tổ chức quản lý, vận hành khai thác bảo trì công trình cầu treo bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông. Sở Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp, trình UBND tỉnh giao UBND các huyện quản lý, khai thác và bảo trì cầu treo trên địa bàn các huyện, trong tháng 3/2019. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng định mức cho công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc, đảm bảo tuổi thọ và an toàn cho công trình, tuân thủ các quy định hiện hành./.

 

Khánh Ly