Skip to main content

Triển khai công tác đấu thầu qua mạng theo Nghị quyết số 01/NQ-CP

UBND tỉnh vừa chỉ đạo triển khai công tác đấu thầu qua mạng theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ (Công văn số 210/UBND-KTN ngày 14/3/2019).

 

Ảnh minh họa

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, bên mời thầu đăng ký số lượng gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo tỷ lệ quy định với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành do tỉnh quản lý đăng ký tỷ lệ tối thiểu 80% về số lượng các gói thầu đấu thầu qua mạng, thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2019. Các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án thường xuyên chủ động đề xuất áp dụng đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu có đủ điều kiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện, tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực tổ chức đấu thầu qua mạng, tổng hợp báo cáo theo quy định.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện./.

 

Phương Linh