Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU về xây dựng nếp sống văn minh đô thị

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 27/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tăng cường quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị (Công văn số 201/UBND-KTN ngày 12/3/2019).

 

Ảnh minh họa

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TU, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm phải được đề cập và cụ thể hóa tại các kế hoạch, chương trình công tác hàng năm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch đô thị, môi trường, trật tự an toàn giao thông đô thị; tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường tính công khai, minh bạch trong công bố quy hoạch; kiểm tra chặt chẽ các hoạt động xây dựng; tiếp tục kêu gọi, huy động các nguồn lực để đầu tư, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội; nâng cấp, chỉnh trang, xây dựng các tuyến đường giao thông; kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lại tên đường phố, ngõ; tăng cường phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị, trật tự, vệ sinh môi trường đô thị.

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng nếp sống văn minh, chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò người đứng đầu, tổ trưởng dân phố, người có uy tín…/.

 

Phương Linh