Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật.

 

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được giao.

 

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo:

 

- Lĩnh vực văn hoá - xã hội, Khoa học - Công nghệ, Công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông.

 

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

 

- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Văn phòng.

 

- Công tác hành chính; công tác văn thư lưu trữ cơ quan.

 

- Giúp Chánh Văn phòng trong công tác phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

 

- Ký thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các hội nghị, buổi làm việc thuộc lĩnh vực phân công. Ký thay Chánh Văn phòng các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các văn bản của Văn phòng, các văn bản sao y,  sao lục thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo (trừ văn bản mật).

 

- Được chủ tài khoản uỷ quyền ký các văn bản liên quan đến tài chính của cơ quan theo quy chế làm việc của Văn phòng.

 

- Trực tiếp theo dõi phòng: Khoa giáo - Văn xã, Nhà khách A1; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Phòng Hành chính - Quản trị (các lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của Phòng trừ các nhiệm vụ do Chánh Văn phòng theo dõi).

 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh phân công.