Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, (Công văn số 587/VP-KTTH, ngày 19/02/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn:  dantocmiennui.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Liên minh HTX Việt Nam tại Công văn số 63/LMHTXVN-CSPT. Trong đó, phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhanh, hiệu quả, bền vững, các Tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX tăng số lượng, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển HTX trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, chú trọng phát triển HTX nông nghiệp. Tuyên truyền sâu, rộng và thường xuyên về bản chất, cơ chế hoạt động của HTX kiểu mới. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với HTX.

 

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực hoạt động, ổn định tổ chức, bộ máy, cơ chế, chính sách, chất lượng nguồn nhân lực, quản lý có hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Mở rộng cung ứng dịch vụ hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

 

Khánh Ly