Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 96-CTr/TU ngày 17/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. (Kế hoạch số: 42/KH-UBND, ngày 20/02/2019).

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo theo quy định của Trung ương; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, để đến năm 2020 mức lương tối thiểu đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

 

Đến năm 2025 nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách Nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Thực hiện quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp Nhà nước theo phương thức khoán chi phí tiền lương gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Đến năm 2030 triển khai thực hiện nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp./.

 

Hằng Chi