Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng

UBND tỉnh vừa quyết định kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh Lạng Sơn. (Quyết định số: 358 /QĐ-UBND, ngày 20/02/2019).

 

Hội đồng gồm 05 thành viên, do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

 

Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra tỉnh có nhiệm vụ xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của công chức có hồ sơ đề nghị chuyển ngạch thanh tra theo quy định; Dự kiến xếp lương đối với công chức được chuyển ngạch; tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển ngạch thanh tra đối với công chức.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Hằng Chi