Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số: 357 /QĐ-UBND, ngày 20/02/2019.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng nâng bậc lương tỉnh.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; 02 Phó Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ và Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo Sở tài Chính và Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

Hội đồng nâng bậc lương tỉnh có nhiệm vụ xem xét điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định; Tổng hợp danh sách cán bộ, công chức, viên chức nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Hằng Chi