Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019

UBND tỉnh mới đây đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 (Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 15/02/2019).

 

Hình ảnh tại Diễn đàn Phụ nữ xứ Lạng khởi nghiệp sáng tạo năm 2018

Theo đó, mục tiêu là hỗ trợ từ 01 - 02 dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng thử nghiệm từ 01 vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc hỗ trợ ban đầu từ các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền các cấp, hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh và các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

Nhiệm vụ cụ thể đó là tập trung vận hành, duy trì Trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bố trí các địa điểm tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức và tham gia các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khuyến khích hình thành và sử dụng các quỹ nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo./.

Phương Linh