Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 155/QĐ-TTg, ngày 01/02/2019 ban hành Kế hoạch triển khai Luật Đặc xá năm 2018.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: laodong.com.vn

Mục đích là xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, cơ quan tổ chức có liên quan nhằm đảm bảo triển khai Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời, nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

 

Theo Kế hoạch các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, điều kiện, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đặc xá để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về đặc xá.

 

Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

 

Khánh Ly