Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả

Mô hình nuôi thỏ ở HTX Nông nghiệp xanh, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn (baolangson.vn)

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 11/2/2019).

 

Phấn đấu đến năm 2020 có 160 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 50% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, khoảng 3% - 5% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả có ứng dụng công nghệ cao hoặc hoạt động theo hướng ứng dụng công nghệ cao, trên 30% hợp tác xã nông nghiệp tham gia chuỗi liên kết trong lĩnh vực nông nghiệp, thành lập mới 60 hợp tác xã nông nghiệp, bình quân mỗi năm thành lập mới từ 30 hợp tác xã nông nghiệp, có 01 liên hiệp hợp tác xã  hoạt động có hiệu quả, thành lập mới 01 liên hiệp hợp tác xã./.

 

Bích Diệp