Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 (Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 11/2/2019).

 

Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra tại UBND huyện Tràng Định ngày 1.11.2018

Đối tượng kiểm tra: Các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan, đơn vị.

 

Nội dung kiểm tra việc thực hiện quy định về kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; trong đó, tập trung vào công tác xây dựng, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và kế hoạch kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính, rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc, quy trình tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao./.

 

Bích Diệp