Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chấn chỉnh việc cử đại biểu dự các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh việc cử đại biểu dự các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh (Công văn số 144/UBND-TH, ngày 13/2/2019).

 

Một cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ (ảnh mang tính chất minh họa)

Cụ thể, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải thu xếp công việc tham dự các cuộc họp, hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập (giấy mời của UBND tỉnh ghi rõ là “Thủ trưởng” sở, ban, ngành, “Chủ tịch” UBND huyện, thành phố); trong trường hợp bất khả kháng phải báo cáo xin phép lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, hội nghị và lãnh đạo UBND tỉnh chấp thuận mới được phép cử cấp phó tham dự. Trường hợp giấy mời của UBND tỉnh ghi “đại diện lãnh đạo” sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thì có thể cử cấp phó dự, trong trường hợp bất khả kháng phải báo cáo xin phép lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, hội nghị và được chấp thuận thì mới cử  trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc dự thay./.

 

Bích Diệp