Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường công tác quản lý chất lượng phân bón, vật tư nông nghiệp

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chất lượng phân bón, vật tư nông nghiệp (Công văn số 141/UBND-KTN ngày 12/02/2019).

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh về phân bón; rà soát, thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư nông nghiệp, phân bón theo đúng quy định; tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng phân bón, đặc biệt tại các đại lý tư nhân, bán lẻ tại địa bàn các huyện, khu vực nông thôn; phối hợp thông báo kết quả phân tích chất lượng phân bón, triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng phân bón, vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hội Nông dân tỉnh tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, khuyến cáo cho nông dân về các loại phân bón đảm bảo chất lượng./.

 

Phương Linh