Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2019 (Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 31/01/2019).

 

Ban Chỉ đạo do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban

Ban Chỉ đạo do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban. Các thành viên Ban Chỉ đạo là Thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Tràng Định, thành phố Lạng Sơn.

 

Quyết định cũng nêu rõ nguyên tắc, cơ chế điều hành các dự án trọng điểm năm 2019.

 

Danh mục các dự án trọng điểm năm 2019 gồm 15 dự án, trong đó, có 05 dự án vốn ngân sách nhà nước và 10 dự án vốn ngoài ngân sách./.

 

Phương Linh