Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà

 

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà, (Công văn số 124/UBND-NC, ngày 31/01/2019).

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, chấp hành nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Theo dõi, nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.  Báo cáo bằng văn bản về tình hình và kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh), đồng thời gửi file điện tử trước ngày 10/2/2019.

Khánh Ly