Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 129-KH/ĐHLGVN và Công văn số 130-CV/ĐHLGVN của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam

 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 129-KH/ĐHLGVN và Công văn số 130-CV/ĐHLGVN của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 50-TB/TW ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Ban Bí thư khoá XI về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam (Công văn số 40 /UBND-NC, ngày 10/1/2019).

 

Ảnh minh họa. Nguồn:  http://sotp.langson.gov.vn/

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức Thông báo số 50-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, cần tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để các cấp Hội Luật gia hoạt động đúng theo quy định của pháp luật, tích cực hỗ trợ Hội luật gia, Chi hội luật gia củng cố, phát triển tổ chức, thành lập mới các Chi hội Luật gia (ở những nơi đủ điều kiện thành lập mới). Hội Luật gia tỉnh cần chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan và chỉ đạo các Chi hội trực thuộc thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ của Hội, chú trọng phát triển hội viên, củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở./.

 

Bích Diệp